Partio-ohjelma

Partion päämäärä

Partio on kasvatustoimintaa, jonka tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kasvua heidän yksilölliset ominaispiirteensä huomioonottaen. Päämääränä on persoonallisuudeltaan ja elämäntavoiltaan tasapainoinen, vastuuntuntoinen, aktiivinen sekä itsenäisesti ajatteleva paikallisen, kansallisen ja kansainvälisen yhteisön jäsen. Päämäärä on suunnilleen sama kaikkialla maailmassa, ja se tulee pysymään muuttumattomana.

Kasvatustavoitteet

Kasvatustavoitteet konkretisoivat partion päämäärää. Ne ovat sidottuja aikaan ja kulttuuriin. Se, miten päämäärän mukainen kunnon kansalainen ymmärrettiin kolmekymmentä vuotta sitten, poikkeaa nykyisestä määritelmästä. Samoin kunnon kansalainen muissa kulttuureissa poikkeaa siitä, mitä se on Suomessa.

Yleiset kasvatustavoitteet

Partio on monipuolista harrastustoimintaa, jonka tarkoituksena on tukea ihmisen kasvua ottaen huomioon ihmisen kehitysvaiheet ja yksilölliset ominaispiirteet. Partiokasvatuksen tavoitteena on, että yksilö toimii aktiivisesti ja vastuuntuntoisesti suhteessa omaan itseensä, toisiin ihmisiin, yhteiskuntaan ja ympäristöön. Partiossa oppii taitoja, tietoja, asenteita ja arvoja, jotka auttavat elämään kokonaista ja täysipainoista elämää.

Kasvatustavoitteet on jaettu neljään osa-alueeseen:

 • Suhde itseen

 • Suhde toisiin ihmisiin

 • Suhde yhteiskuntaan

 • Suhde ympäristöön

Partiomenetelmä

Partiomenetelmä vastaa kysymykseen, miten partion päämäärään päästään. Se on työväline, jolla suunnitellaan ja arvioidaan toimintaa.

Suomalainen partiomenetelmä pohjautuu partion kansainvälisten kattojärjestöjen WAGGGS:n ja WOSM:n partiomenetelmiin. Partiomenetelmä on kokonaisuus, jossa kaikki osat ovat yhtä tärkeitä; kaikkien osien tulee olla mukana partiotoiminnassa. Ei tietenkään joka hetki, mutta toiminnassa kokonaisuutena.

Partiomenetelmä on partiolle valittu tapa toimia. Myös muunlaisilla menetelmillä voisi päästä partion päämäärään, mutta se ei olisi partiota.

Partiomenetelmässä on kahdeksan osaa:

 • Sitoutuminen partion arvoihin

 • Symboliikka

 • Nousujohteisuus

 • Vartiojärjestelmä

 • Tekemällä oppiminen

 • Aikuinen tuki

 • Päivän hyvä työ

 • Toiminta luonnossa

Ikäkaudet

Sudenpennut, 7-9- vuotiaat

Seikkailijat, 10-12- vuotiaat

Tarpojat, 12-15- vuotiaat

Samoajat 15-17- vuotiaat

Vaeltajat, 18-22- vuotiaat

Lisäksi mahdollistajina ja tukena toimii:

Aikuiset, yli 22- vuotiaat

Lisätietoa partio-ohjelmasta löydät Suomen Partiolaisten nettisivuilta.